Sprawozdanie merytoryczne 2013

                                                                                    Nowy Sącz, dnia 31.03.2014r.

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

STOWARZYSZENIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

„Betlejem”

ZA 2013 ROK

SIEDZIBA - PLAC KOLEGIACKI  2,  33-300 NOWY SĄCZ

 DATA REJESTRACJ  W KRS - 06.05.2002r

DATA OSTATNIEGO WPISU W KRS - 28.10.2011r

NR KRS 0000110630

REGON 492013955

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Stowarzyszenia „Betlejem” – Paweł Dziedzic

Skarbnik Stowarzyszenia „Betlejem” – Henryk Tereszkiewicz

Sekretarz Stowarzyszenia „Betlejem” – Halina Stachurska

 

CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA

(ROZDZIAŁ    II  § 8  STATUTU)

            1.Propagowanie i realizowanie rodzinnych form opieki zastępczej: stałej lub czasowej: dla dzieci takiej opieki potrzebujących (np. osieroconych, porzuconych, zaniedbanych, czasowo pozbawionych opieki itp.)

            2.Podejmowanie działań chroniących dobro dziecka w szczególności promowanie i ochrona prawa dziecka do rodziny.

            3.Promowanie i kształtowanie postaw społecznych dostrzegających potrzeby i dobro dziecka wymagającego zastępczej opieki rodzicielskiej oraz rodziny w kryzysie.

            4.Wspieranie rodzin w kryzysie w celu przywrócenia im w miarę możliwości prawa do godnego życia i wychowywania własnych dzieci.

            5.Podejmowanie działań przeciwko patologizowaniu rodzin przez przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie itp.

            6.Realizowanie i upowszechnianie wzorca integralnej koncepcji rozwoju człowieka w trosce o jego optymalne funkcjonowanie na wszystkich płaszczyznach.

           7.Tworzenie i propagowanie prorodzinnych form opieki nad dzieckiem jako alternatywy wobec opieki instytucjonalnej. 

8.Przeciwdziałanie uzależnieniom i dysfunkcjom społecznym.

 

           9.Działalność na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy – integracja oraz reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

        10.Propagowanie zdrowego stylu życia oraz poszerzania świadomości pro zdrowotnej, ochrona i promocja zdrowia.

 

        11.Promocja i organizacja wolontariatu.

 

 1. Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w roku 2013 odbyło 3 walne zebrania:
 1. Zebranie walne w dniu 19.03.2013r.  gdzie przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2012
 2. Zebranie walne w dniu 28.10.2013r.  gdzie podjęto dwie Uchwały. Uchwała nr 1/10/2013 - dokonano zmian w statucie w celu uzyskania statusu OPP. Uchwała nr 2/10/2013 - odwołanie na pisemną  prośbę Członka Komisji Rewizyjnej i powołanie nowego.
 3. Zebranie walne w dniu 25.11.2013r.  gdzie podjęto Uchwałę  - dokonano zmian w statucie w celu uzyskania statusu OPP.
 1. W dniu 09.02.2013 roku odbył się Bal Charytatywny pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza, we współpracy z Urzędem Miasta Nowego Sącza. Współorganizatorami byli także Pani Marta Mordarska Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych oraz Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin. Głównym celem Balu było pozyskanie środków na cele statutowe, a szczególnie na wypoczynek dzieci z rodzin zastępczych. Goście mogli nabyć podarowane przez nowosądeckich artystów obrazy.  Sprzedało się 6 prac a całkowity dochód z całego balu wyniósł około 10 760 zł.
 1. W marcu ruszył projekt „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Grupa odbiorców:
 1. Młodzi Sądeczanie

Oferta adresowana jest do młodzieży aktywnej w swoim środowisku lokalnym i rówieśniczym, chcącej nabyć umiejętności liderskie, interpersonalne, zawodowe i społeczne, ułatwiające start w dorosłe życie i skuteczne poruszanie się na lokalnym rynku pracy.  Projekt pragnie zachęcić młodych ludzi do aktywności społecznej i obywatelskiej, podejmowania nowych wyzwań, rozwijania swoich pasji, a także do przełamania życiowej bierności.

Adresaci: młodzież gimnazjalna, ponadgimnazjalna i studenci (w wieku 15-24 lata), zamieszkali na terenie Miasta Nowego Sącza. Po raz pierwszy działania projektowe otwierają się na młodzież studiującą!

 1. Rodzice i opiekunowie młodzieży

Działania skierowane do tej grupy poświęcone będą m.in. doskonaleniu umiejętności porozumiewania się z dziećmi, nastolatkami i będą obejmowały tematykę: rozwiązywania problemów i konfliktów, młodzieńczego buntu, kar czy konsekwencji, zachęcania dziecka do współpracy i samodzielności. Rodzice będący osobami bezrobotnymi, będą mogli ponadto skorzystać z poradnictwa zawodowego. Dla wszystkich Uczestników możliwość skorzystania z poradnictwa prawnika. Formy pracy łączyć będą zarówno zajęcia stacjonarne jak i o charakterze wyjazdowym. Zapewnione zostaną materiały edukacyjne, poczęstunek, atrakcyjny system motywacyjny.

 1. Rodziny Zastępcze

Projekt swoim programem obejmie sądeckie rodziny zastępcze oferując pracę terapeutyczno -wspierającą, odpowiadającą na indywidualne potrzeby tej szczególnej grupy odbiorców. W  Nowym Sączu aktualnie funkcjonują 82 rodziny zastępcze, w których umieszczonych jest 142 dzieci. Z uwagi na  trudności opiekuńczo- wychowawcze, emocjonalne i społeczne, a wynikające z przeżyć dzieci z okresu pobytu w biologicznych rodzinach dysfunkcyjnych  w/w rodziny i dzieci należy objąć szczególną pracą terapeutyczno -wspierającą. Opiekunowie również powinni zostać objęci wsparciem z uwagi na zasadniczy wpływ na wychowanie podopiecznych. Konieczne zatem są działania wspierające oraz pogłębiające kompetencje w/w grupy.

Sporządzając diagnozę wytypowano  28 rodzin, w których znajduje się 15 wychowanków pow.15 roku życia oraz 28 wychowanków poniżej 15 r.ż. jako otoczenie. Doświadczenie pracy Stowarzyszenia oraz analiza dokumentacji Rodzinnych Form Opieki Zastępczej z terenu Miasta Nowego Sącza wskazują na trudności wychowanków w realizowaniu się w różnych rolach społecznych, zawodowych i rodzinnych, stąd grupą docelową  w 2013 będzie 10 Uczestników -wychowanków Rodzinnych Form Opieki Zastępczej z terenu Miasta Nowego Sącza przygotowywanych do usamodzielnienia (w wieku 16-21 l.) oraz ich opiekunowie-14 osób wraz z otoczeniem. W latach  2014-2015 grupą docelową będzie 33 Uczestników  - opiekunów, stanowiących 18 rodzin zastępczych oraz 5 wychowanków w/w (pow.15 r.ż.) wraz z otoczeniem.

Działania:

Wsparcie grupowe (grupy wsparcia, warsztaty, treningi umiejętności społecznych), indywidualne wsparcie specjalistyczne. Zajęcia stacjonarne i wyjazdowe.

W miarę potrzeb zorganizowane zostaną kursy doszkalające przygotowujące do usamodzielnienia i podjęcia pracy zawodowej.

Łącznie w okresie lat 2013 – 2015 swoim wsparciem Stowarzyszenie obejmie minimum 205 Uczestników Projektu.

 

W okresie od marca do grudnia 2013 zrealizowano następujące działania w ramach w/w projektu:

 

 • Rekrutacja do modułu „Akademia Młodego Przedsiębiorcy” trwała od 15 do 19
  kwietnia 2013 r. Po zakończeniu rekrutacji wybrano, z pośród szerokiego grona chętnych, 22 osoby. W ramach trwającego 4 miesiące modułu Młodzież miała szansę na uczestnictwo w licznych zajęciach zaplanowanych w Projekcie:
 1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych
 2. Doradztwo zawodowe – konsultacje indywidualne
 3. Warsztaty z doradcą zawodowym
 4. Konsultacje z psychologiem
 5. Język angielski biznesowy
 6. Zdrowy styl życia
 7. Lekcja przedsiębiorczości
 8. Lekcja dziennikarstwa
 9. Doradztwo prawne – konsultacje indywidualne
 10. Wizyta studyjna – firma FAKRO
 11. Wizyta studyjna – Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego – Fundacja Nomina Rosae
 12. Wizyta studyjna – Urząd Miasta Nowego Sącz, Wydział ds. Przedsiębiorczości
 13. Spotkanie podsumowujące realizację działań w ramach modułu: „Akademia Młodego Przedsiębiorcy”

Zamierzeniem wyżej wymienionych aktywności było ułatwienie młodzieży odnalezienia się w dorosłym już życiu szczególnie na ścieżce kariery zawodowej oraz wykształcenie umiejętności liderskich i społecznych. Dodatkowym atutem okazało się stworzenie możliwości twórczego spędzania czasu wolnego, rozwijania swoich pasji, nowych zainteresowań  i zdolności, jak również poznanie ciekawych osób.

 

 • W trwającej od 19 do 30 sierpnia 2013 r. rekrutacji, z grona zainteresowanych wybrano 22 osoby do kolejnego modułu - „Jestem, Pomagam, Poznaję”.

Działania podejmowane w ramach projektu miały charakter komplementarny i łączyły różne formy pracy : warsztaty, konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe, formy stacjonarne i wyjazdowe. 

Dla Uczestników Projektu przewidziano ponadto atrakcyjny system motywacyjny, materiały edukacyjne, poczęstunek podczas zajęć. Moduł „Jestem, pomagam, poznaję” trwał ok. 4 miesiące.

W trakcie trwania modułu Młodzież uczęszczała w zajęciach:

 1. Spotkanie z pedagogiem „Poznajmy się”
 2. Trening kompetencji i umiejętności społecznych
 3. Warsztaty fotograficzne pn. „Kamienica z historią”
 4. Doradztwo zawodowe – warsztaty
 5. Warsztaty „Kamienica z historią” po angielsku
 6. Konsultacje indywidualne z psychologiem
 7. Doradztwo zawodowe – konsultacje indywidualne
 8. Doradztwo prawne – konsultacje indywidualne
 9. WYJAZD edukacyjny do Krakowa w związku z „Małopolską Nocą Naukowców”
 10. DEBATA patriotyczna pn. „Patriotyzm – być czy nie być patriotą?”
 11. Spotkanie podsumowujące realizację działań w ramach modułu: „Jestem, pomagam, poznaję”

Przez cały okres trwania modułu „Jestem, Pomagam, Poznaję” młodzi, ambitni i pełni zapału Uczestnicy wytrwale pracowali nad rozwojem swoich indywidualnych umiejętności i zasobów, które będą mogli wykorzystać w przyszłości, na drodze osiągania sukcesów życiowych. Największym zainteresowaniem podczas trwania Modułu cieszyły się Warsztaty fotograficzne pn. „Kamienica z historią”. Warsztaty te stanowiły urzeczywistnienie idei rozwoju kreatywności, wyobraźni i twórczego myślenia wśród młodych ludzi. Założeniem towarzyszącym było propagowanie kultury Miasta Nowego Sącza z naciskiem na zwiększenie zainteresowania historią tej małej Ojczyzny. Uczestnicy skupili się na wieloaspektowym poznaniu dziedzictwa kulturowego regionu pod kątem potrzeby utrwalenia i pielęgnowania tradycji.

Ukoronowaniem ich pracy było uroczyste otwarcie strony internetowej wraz z przewodnikiem po zabytkowych kamienicach Nowego Sącza upamiętniając w ten sposób wielodziejową historię Miasta.

 

 • Projekt „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” Wzbudził duże zainteresowanie nie tylko u młodszych jego Uczestników, ale również wśród ich Rodziców. Pierwszą zrekrutowaną Grupę Rodziców w projekcie stanowili opiekunowie młodzieży biorącej udział w modułach „Akademia Młodego Przedsiębiorcy” i „Jestem, pomagam, poznaję”. Grupa zrekrutowanych osób składała się z 8 Rodziców oraz osób z otoczenia.

   Grupa Rodziców uczęszczała na zajęcia takie jak:

 1. Elementy szkoły dla rodziców
 2. Warsztaty zdrowego żywienia
 3. Warsztaty medialne
 4. Warsztaty z zakresu dbałości o własny wygląd i zdrowie
 5. Konsultacje z psychologiem
 6. Doradztwo zawodowe – konsultacje indywidualne
 7. Doradztwo prawne – konsultacje indywidualne
 8. WYJAZD szkoleniowy do Krakowa

 

 • Projekt swoim programem obejmował również sądeckie Rodziny Zastępcze oferując pracę terapeutyczno - wspierającą, odpowiadającą na indywidualne potrzeby tej szczególnej grupy odbiorców. Zrealizowane działania to m.in.: wsparcie grupowe (grupy wsparcia, warsztaty, treningi umiejętności społecznych), indywidualne wsparcie specjalistyczne, zarówno w formie zajęć stacjonarnych jak i wyjazdowych. Działania miały na celu  przygotowanie młodzieży do usamodzielnienia i podjęcia pracy zawodowej.

Podczas ostatniego roku grupą docelową w projekcie było 10 Uczestników -wychowanków Rodzinnych Form Opieki Zastępczej z terenu Miasta Nowego Sącza przygotowywanych do usamodzielnienia (w wieku 16-21) oraz ich opiekunowie - 14 osób wraz z otoczeniem. W ramach Projektu odbyły się zajęcia:

 1. Grupa wsparcia dla Młodzieży
 2. Grupa wsparcia dla Rodziców Zastępczych
 3. Doradztwo zawodowe – warsztaty i konsultacje indywidualne
 4. Kurs prawa jazdy kat. B (3 os.)
 5. Kurs wizażu (1 os.)
 6. Wyjazd edukacyjno – szkoleniowy – Beskidzki Raj Ośrodek Konferencyjno-wypoczynkowy
 7. Wyjazd edukacyjno – szkoleniowy – Baseny termalne Zakopane
 8. Spotkanie ewaluacyjne

Wychowankowie przygotowywani do usamodzielnienia odbyli kursy doszkalające i przygotowujące do usamodzielnienia i podjęcia pracy zawodowej, min. doradztwo zawodowe, kurs wizażu, kursy prawa jazdy kat. B.

Wszyscy Uczestnicy zgodnie podkreślali, że udział w projekcie pozwolił na nabycie nowych umiejętności, zdobycie cennego doświadczenia, twórcze spędzenie czasu i nawiązanie nowych znajomości. 

 

Wszystkie działania merytoryczne i administracyjne realizowane były przy udziale i nadzorze Pana Pawła Dziedzica- Prezesa Stowarzyszenia, Pana Henryka Tereszkiewicza- Skarbnika i Panią Martę Mordarską – Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Społecznych, autorkę i inicjatorkę projektu.

 

 1. W maju Stowarzyszenie ubiegało się o dofinansowanie IX Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, w ramach Programu „Małopolska Nasz Region, Nasza Szansa”, w kategorii „Małopolska tradycyjna” - mającej na celu promocję inicjatyw wzmacniających tożsamość regionalną, promujących lokalne tradycje, dziedzictwo kulturowe Regionu, małopolskie święta i zwyczaje. Program „Małopolska Nasz Region, Nasza Szansa” jest organizowany w ramach zadania Promocja Województwa. Poprzez Program Samorząd Województwa Małopolskiego realizuje cel, którym jest wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Województwa oraz budowanie marki „Małopolska”. Program realizowany jest poprzez zakup usług promocyjnych, polegających na promocji marki „Małopolska” w ramach przedsięwzięć organizowanych na terenie Województwa Małopolskiego, w kraju lub poza jego granicami. Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie w kwocie 3 000 zł. Pieniądze te wykorzystano na zorganizowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

 

 1. Ze względów formalnych, w związku z prośbą Wicepezesa  Zarządu Pani Jolanty Miłek, decyzją Sądu z dn.  11.05.2013r. została ona skreślona jako członek Zarządu Stowarzyszenia. Od tego momentu  Zarząd Stowarzyszenia posiada 3-osobowy skład.

 

 1. 8 czerwca 2013 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 w Nowym Sączu odbyło się spotkanie sportowo-rekreacyjne zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. Spotkanie miało na celu promocję aktywnego wypoczynku a także integrację dzieci i młodzieży w lokalnym środowisku. Wśród wielu stanowisk, na których Sądeckie organizacje informowały o swoich działaniach, swoje miejsce miało także Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu. Mieszkańcy miasta, którzy przybyli na spotkanie, mogli uzyskać informacje na temat realizowanego projektu „Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!” oraz innych inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie.  Sądeczanie z zainteresowaniem słuchali o poszczególnych modułach projektu, zaopatrzyli się w dostępne materiały informacyjne, a niektórzy już na miejscu wyrazili chęć udziału w kolejnej edycji projektu.

 

 1. Dnia 22 czerwca 2013 Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Ośrodkiem Wsparcia i Terapii Rodzin zorganizowało już IX Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Współorganizatorem byli Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza, Miejski Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa nr 7 w Nowym Sączu. Tegoroczny  Dzień  Rodzicielstwa Zastępczego objęty został honorowym  Patronatem Marka Sowy Marszałka Województwa Małopolskiego i Ryszarda Nowaka Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej w intencji Rodzin Zastępczych w kaplicy na Startym Cmentarzu przy Al. Wolności w Nowym Sączu. Po nabożeństwie rodziny przeszły do Miejskiego Ośrodka Kultury. Zaproszeni goście mieli okazję do obejrzenia przedstawienia teatralnego pt. „Piotruś Pan” przygotowanego przez grupę teatralną aktorów  Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu. Druga część obchodów IX Dnia Rodzicielstwa Zastępczego odbyła się w formie pikniku rodzinnego, zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu. Dzięki sponsorom Rodziny otrzymały liczne prezenty. Zarówno dla dzieci, jak i ich opiekunów, przygotowano mnóstwo gier, konkursów i zabaw. Dzięki hojności sponsorów laureaci poszczególnych konkursów i zabaw otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe. W tym ważnym spotkaniu wzięli również udział Pani wiceprezydent Bożena Jawor, Pani Marta Mordarska, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych, Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego a także radni Rady Miasta Nowego Sącza Pani Elżbieta Chowaniec, Pan Józef Gryźlak i Mieczysław Gwiżdż oraz Dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Grzegorz Chochla. Stowarzyszenie reprezentował Pan Paweł Dziedzic, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w Nowym Sączu.

 

 1. 29.08.2013 roku odbył się Piknik Rodzin Zastępczych na terenie Rodzinnego Domu Dziecka nr 2.  Dzieci rozgrywały  różne mecze i  „zdobywały” plac zabaw, a dorośli  mogli porozmawiać o nurtujących  ich problemach.  Gośćmi byli pracownicy (pedagodzy i psycholodzy) Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin na czele z panem  dyr. Henrykiem Leśniarą, którzy służyli pomocą, radą i wsparciem członków Rodzin Zastępczych.

 

 1. Dnia 21.09.2013 r. grupa 8 rodzin zastępczych wraz z pracownikami OWiTR z Nowego Sącza, aktywnie wypoczywała spacerując po szlakach Beskidu Sądeckiego. 50 osób wybrało się do schroniska nad Wierchomlą, gdzie odbyła się krótka sesja dla rodziców zastępczych na temat „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu rodzin zastępczych”. W tym czasie dzieci i młodzież pod opieką wolontariuszy uczestniczyły w grze terenowej. Dzięki dotacji z Urzędu Miasta Nowego Sącza rodziny miały zapewniony obiad w schronisku. Na zakończenie odbyło się ognisko. Wielką atrakcją była możliwość zjazdu wyciągiem krzesełkowym. Cały projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza.

 

 1. W dniu 29 września 2013 r. odbyło się spotkanie kulturalno – rozrywkowe dla dzieci i młodzieży z Osiedla Zabełcze, gdzie miejscem imprezy było boisko sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 6. Na imprezie kulturalno – rozrywkowej odbyło się mnóstwo konkursów z nagrodami. Oprócz konkursów można było zobaczyć występy zespołów dziecięcych i młodzieżowych zarówno ze śpiewu jak i tańca. Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego BETLEJEM w Nowym Sączu przygotowało atrakcje dla dzieci w ramach kampanii „Bądź widoczny, bądź bezpieczny” organizowanej przez Miasto Nowy Sącz, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego, Komendę Straży Miejskiej oraz Komendę Miejską Policji. Można było wygrać odpowiadając na wylosowane pytania podkoszulki oraz odblaskowe gadżety pozwalające zauważyć kierowcom dzieci na drodze. Spotkanie współfinansowane było przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. Zgodnie z zarządzeniem nr 23/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu z dnia 08.10.2013r. ogłoszono otwarty nabór na partnera w celu utworzenia partnerstwa do realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej, na który Stowarzyszenie zgłosiło swoją kandydaturę. Postępowanie zostało rozpatrzone pozytywnie, w związku z czym w grudniu ruszyła Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości - Program Rewitalizacji Społecznej „Integruj-My-się! Sądecki start w nowe możliwości!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Integruj-My-Się! Sądecki start w nowe Możliwości” realizowany jest w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja Społeczna”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu 1 – Zatrudnienie i integracja, Działania 1.2 – Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej. Celem głównym Programu jest poprawa jakości i umiejętności samodzielnego funkcjonowania w rodzinie i środowisku lokalnym mieszkańców obszaru Starego Miasta oraz wzmocnienie spójności społecznej mieszkańców. Program realizowany jest w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. Całkowita wartość zadania wynosi 1 146 100zł.

 

Grupa docelowa:

Projekt kierowany jest do dwudziestoosobowej grupy młodzieży w wieku 15-25 lat zamieszkującej teren Miasta Nowego Sącza (w szczególności teren Osiedla Stare Miasto). Działania podejmowane na rzecz grupy docelowej mają na celu integrację społeczno-zawodową młodzieży. Wsparcie dostosowane jest do aktualnych potrzeb uczestników co przejawia się w elastycznych formach pracy z młodzieżą. Udział w projekcie umożliwia młodzieży rozwijanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych i społecznych, poznanie specyfiki lokalnego rynku pracy, nabycie nowych umiejętności, odkrywanie talentów i pasji oraz poznanie ciekawych ludzi. Projekt ma być kompendium przyszłości dla młodych, kreatywnych, obdarzonych zmysłem przedsiębiorcy Sądeczan.

 

Działania:

 • Wsparcie grupowe (grupy wsparcia, warsztaty) – doradztwo zawodowe, trening kompetencji i umiejętności społecznych, lekcja przedsiębiorczości, język angielski biznesowy, warsztaty zdrowego stylu życia, warsztaty dziennikarskie, abc tworzenia projektów
 • Indywidualne wsparcie specjalistyczne – konsultacje superwizora, indywidualne doradztwo zawodowe, indywidualne doradztwo psychologiczne, doradztwo prawne
 • Wizyty studyjne – wizyty u przedsiębiorców oraz w mediach
 • Zajęcia wyjazdowe
 • Płatne staże zawodowe
 • Działania na rzecz najbliższego otoczenia

 

Projekt potrwa do 30 listopada 2014 roku.

 

 1. W związku z wnioskiem i opinią Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin udzielono pomocy pani Karolinie Karnafał  ze względu na jej bardzo trudną sytuację życiową w formie zakupu żywności ( wydano na ten cel 646,57 zł) oraz w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy rozpoczęcia  stażu na terenie Rodzinnego Domu Dziecka nr 3.  Staż rozpoczął się dnia  23 września 2013 i przewidziany był do 22 stycznia 2014r. Jednak w związku z pozbawieniem możliwości dalszego kontynuowania stażu Pani Karoliny Karnafał, umowa nr UmSt/13/0633 z dnia 17.09.2013r. wygasła z dniem 31.10.2013r.

 

 1. W 2013 roku na projekt „Dom Obrony Życia” otrzymano z Urzędu Miasta 9300zł. Na realizację zadania wydano 8358,44 zł. Pozostałą kwotę zwrócono terminowo do kasy urzędu. W ramach projektu „Dom Obrony Życia” udzielono pomocy samotnej matce będącej w bardzo trudnej sytuacji życiowej przed i po porodzie. Ze względu na bardzo trudną sytuację (ciąża bliźniacza, brak środków do życia, brak wsparcia w rodzinie naturalnej itp.) udzielono dodatkowej pomocy po czasie trwania projektu, w formie zakupu odzieży i akcesoriów dla dzieci (wydano na ten cel 515zł).  W ramach projektu udzielono pomocy kolejnej samotnej matce spodziewającej się dziecka - pod opieką pp. Jędrusików przebywała ona  2 miesiące.

 

 1. Na wniosek rodzin, zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr 1/04/2013 udzielono pomocy dzieciom z 3 rodzin zastępczych jako dotację do wypoczynku letniego w łącznej wysokości 2000 zł
 1. Z tytułu składek członkowskich wpłynęło na konto stowarzyszenia 440 zł.
 1. Poniesiono 398,07 zł kosztów funkcjonowania stowarzyszenia m. innymi z tytułu prowizji bankowych , odpisów krs, opłaty za stronę internetową itp
 1. Stowarzyszenie w roku 2013 nie prowadziło działalności gospodarczej , nie dokonywało zakupów nieruchomości ani środków trwałych