Sprawozdanie merytoryczne 2012

                                                                                    Nowy Sącz, dnia 18.III.2013r.
 
 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
STOWARZYSZENIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO
„Betlejem”
ZA 2012 ROK
SIEDZIBA - PLAC KOLEGIACKI  2              33-300 NOWY SĄCZ
 DATA REJESTRACJ  W KRS - 06.05.2002r
DATA OSTATNIEGO WPISU W KRS - 28.10.2011r
NR KRS 0000110630
REGON 492013955
Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes Stowarzyszenia „Betlejem” – Paweł Dziedzic
V-ce Prezes Stowarzyszenia „Betlejem” – Jolanta Piesiewicz – Miłek
Skarbnik Stowarzyszenia „Betlejem” – Henryk Tereszkiewicz
Sekretarz Stowarzyszenia „Betlejem” – Halina Stachurska
 
CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA
(ROZDZIAŁ    II  § 8  STATUTU)
            1.Propagowanie i realizowanie rodzinnych form opieki zastępczej: stałej lub czasowej: dla dzieci takiej opieki potrzebujących (np. osieroconych, porzuconych, zaniedbanych, czasowo pozbawionych opieki itp.)
            2.Podejmowanie działań chroniących dobro dziecka w szczególności promowanie i ochrona prawa dziecka do rodziny.
            3.Promowanie i kształtowanie postaw społecznych dostrzegających potrzeby i dobro dziecka wymagającego zastępczej opieki rodzicielskiej oraz rodziny w kryzysie.
            4.Wspieranie rodzin w kryzysie w celu przywrócenia im w miarę możliwości prawa do godnego życia i wychowywania własnych dzieci.
            5.Podejmowanie działań przeciwko patologizowaniu rodzin przez przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie itp.
            6.Realizowanie i upowszechnianie wzorca integralnej koncepcji rozwoju człowieka w trosce o jego optymalne funkcjonowanie na wszystkich płaszczyznach.
           7.Tworzenie i propagowanie prorodzinnych form opieki nad dzieckiem jako alternatywy wobec opieki instytucjonalnej. 
 
 
 
 

 1. Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w roku 2012 odbyło  4 zebrania:

 

 1. Zebranie Walne w dniu 21.II.2012r.  gdzie przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2011 oraz plan działania na 2012 rok.

 

 1. Zebranie Zarządu w dniu 15.X.2012r.  gdzie podjęto  Uchwałę dotyczącą otwartego konkursu ofert na realizację zadań Województwa Małopolskiego w sprawie organizacji i prowadzenia Ośrodka Adopcyjnego przez Stowarzyszenie.

 

 1. Zebranie Zarządu w dniu 23.X.2012r gdzie sporządzono protokół rozliczeniowy po wczasach rodzin zastępczych Mielno 2012r.

 

 1. Zebranie Zarządu w dniu 16.XI.2012r w czasie którego podjęto decyzję związaną z przygotowaniem oferty na realizację zadań partnera w Projekcie Systemowym „Twoja Aktywność szansą na sukces”

 
              Rok 2012 Stowarzyszenie rozpoczęło bilansem dodatnim 7585,73 zł.
 

 1. Stowarzyszenie w dniu 10.I.2012r. złożyło dwie oferty „Dom Obrony Życia” i Kampania „Dar Rodziny”, w celu uzyskania środków na ich realizację.

 

 1. W 2012roku Stowarzyszenie prowadziło przy współpracy z Ośrodkiem Wsparcia i Terapii Rodzin: Dom Obrony Życia, oparty o działanie wolontariatu, dzięki uzyskanemu grantowi z Urzędu Miasta Nowego Sącza. Z programu skorzystały dwie kobiety będące w kryzysie (łącznie 128 dni). Dotacja na DOŻ wynosiła 7000 zł z tego wykorzystano kwotę 6989, 68 zł (10,32 zł zwrócono do Urzędu Miasta)

 

 1. W dniu 11.II.2012r. odbył się II Bal Charytatywny pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza, we współpracy z Urzędem Miasta Nowego Sącza i Ośrodkiem Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu. W Balu wzięło udział 76 gości. Akcja miała na celu promowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz pozyskanie środków na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zastępczych oraz na cele Statutowe Stowarzyszenia „Betlejem”.  Dochód z wpłat i licytacji obrazów wyniósł 16 590zł.

 

 1. Zorganizowanie w czerwcu w dniach 30.VI.  – 9.VII.2012r. wypoczynku wakacyjnego w Mielnie nad morzem Bałtyckim dla  9 rodzin zastępczych (w tym; 39 dzieci, 16 rodziców, 2 wolontariuszy). Całkowity koszt pobytu wyniósł 33 554, 10 zł z czego 15 580 zł pokryto ze środków Stowarzyszenia „Betlejem” , 5185, 10zł pokryła Fundacja Św. Mikołaja dzięki uzyskanej dotacji w konkursie w ramach Funduszu Edukacyjnego, pozostałe środki (12 789zł) pokryły rodziny zastępcze jako wkład własny.

 

 1. Stowarzyszenie realizowało przy współpracy z Ośrodkiem Wsparcia i Terapii Rodzin Kampanię „Dar Rodziny” w miesiącach od czerwca do listopada 2012r,  która obejmowała zaprojektowanie i wydrukowanie ulotek, broszurek i plakatów, plakatowanie miasta, propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego w mediach, zorganizowanie Tygodnia Rodzicielstwa Zastępczego z warsztatami oraz dyżurami specjalistów. W ramach tygodnia rodzicielstwa zastępczego odbył się również piknik na terenie placówki Rodzinny Dom Dziecka nr 2. Na realizację w/w Kampanii pozyskano środki z Urzędu Miasta Nowy Sącz w kwocie 2500zł. Wykorzystano 2498,84zł, zwrócono do Urzędu Miasta kwotę 1,16zł

 

 1. Współorganizacja z Katedrą Filozofii Boga KUL w Lublinie, Institut de la Philosophie Classique w Paryżu, WSG w Bydgoszczy, Urzędem Miasta Nowy Sącz pełnomocnikiem Prezydenta p. Martą Mordarską oraz Urzędem Miasta i Gminy Miasta Stary Sącz Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego w dniach 1.08.2012 – 4.08.2012r w Centrum Opoka w Starym Sączu. Na realizację w/w projektu pozyskano środki w wysokości 7146zł (koszt organizacji).

 

 1. Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” złożyło dokumenty w celu uczestniczenia w konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” – 31.VIII.2012r. jednak nie przeszło I etapu weryfikacji.

 

 1. 31.X.2012r. złożenie oferty w Urzędzie Marszałkowskim Departament Zdrowia i Polityki Społecznej na prowadzanie Ośrodka Adopcyjnego w Nowym Sączu. Oferta nie została zaakceptowana do realizacji.

 

 1. Stowarzyszenie złożyło ofertę na zadanie – przeprowadzanie w dniach od 3.12.2012r. do 31.12.2012r. szkolenia dla rodzin zastępczych w łącznym wymiarze 60 godzin dla Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu. Koszt szkolenia wyniósł 11 200zł. – rozliczono w całości.

 

 1. W grudniu 2012r. Stowarzyszenie złożyło ofertę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu  na realizację zadań partnera w Projekcie Systemowym „Twoja Aktywność szansą na Sukces” w latach 2013- 2015r. Oferta została przyjęta do realizacji.

 

 1. Na koniec roku stwierdzono składki członkowskie w wysokości 216zł

 

 1. W 2012 roku koszty operacji bankowych wyniosły 42,20 zł

 

 1. Stowarzyszenie w roku 2012 nie prowadziło działalności gospodarczej, nie dokonywało zakupów nieruchomości ani  środków trwałych.

 
Rok 2012 Stowarzyszenie kończy  bilansem dodatnim 13278,12 zł.