Sprawozdanie merytoryczne 2011

 
                                                                                                     Nowy Sącz, dnia 15.II.2012r.
 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
STOWARZYSZENIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO
„Betlejem”
ZA 2011 ROK
SIEDZIBA - PLAC KOLEGIACKI  2              33-300 NOWY SĄCZ
 DATA REJESTRACJ  W KRS - 06.05.2002r
DATA OSTATNIEGO WPISU W KRS - 28.10.2011r
NR KRS 0000110630
REGON 492013955
Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes Stowarzyszenia „Betlejem” – Paweł Dziedzic
V-ce Prezes Stowarzyszenia „Betlejem” – Jolanta Piesiewicz – Miłek
Skarbnik Stowarzyszenia „Betlejem” – Henryk Tereszkiewicz
Sekretarz Stowarzyszenia „Betlejem” – Halina Stachurska
 
CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA
(ROZDZIAŁ    II  § 8  STATUTU)
            1.Propagowanie i realizowanie rodzinnych form opieki zastępczej: stałej lub czasowej: dla dzieci takiej opieki potrzebującej (np. osieroconych, porzuconych, zaniedbanych, czasowo pozbawionych opieki itp.)
            2.Podejmowanie działań chroniących dobro dziecka w szczególności promowanie i ochrona prawa dziecka do rodziny.
            3.Promowanie i kształtowanie postaw społecznych dostrzegających potrzeby i dobro dziecka wymagającego zastępczej opieki rodzicielskiej oraz rodziny w kryzysie.
            4.Wspieranie rodzin w kryzysie w celu przywrócenia im w miarę możliwości prawa do godnego życia i wychowywania własnych dzieci.
            5.Podejmowanie działań przeciwko patologizowaniu rodzin przez przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie itp.
            6.Realizowanie i upowszechnianie wzorca integralnej koncepcji rozwoju człowieka w trosce o jego optymalne funkcjonowanie na wszystkich płaszczyznach.
           7.Tworzenie i propagowanie prorodzinnych form opieki nad dzieckiem jako alternatywy wobec opieki instytucjonalnej.  
 
 
 
I.                    Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” w roku 2011 odbyło trzy zebrania:
 
1.      Zebranie walne w dniu 31.III.2011r.  gdzie przedstawiono sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2010 plan działania na 2011rok.
 
2.      Zebranie sprawozdawczo wyborcze w dniu 12.V.2011r. (gdzie omówiono bieżącą działalności Stowarzyszenia „Betlejem”, stan finansów oraz dalsze plany działalności Stowarzyszenia, ponadto omówiono realizowane projekty w 2011r. Podczas zebrania odbyło się wystąpienie prezesa Pawła Polańskiego, który zgłosił  rezygnację z dalszego pełnienia funkcji).
 
3.      Zebranie walne w dniu 31.V.2011r.  gdzie podjęto dwie Uchwały. Uchwała nr 1 (dokonano zmiany w § 26 punktu 1a dot. ilości członków zarządu i Uchwała nr 2 na podstawie § 22 statutu, odwołano prezesa i V-ce prezesa Stowarzyszenia „Betlejem” i powołano nowych)
 
 
II.                 W 2011roku Stowarzyszenie prowadziło przy współpracy z Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym placówkę: Dom Obrony Życia, opartą o działanie wolontariatu, dzięki uzyskanemu grantowi z Urzędu Miasta Nowego Sącza. Z programu skorzystały dwie kobiety będące w
                        kryzysie (w okresie 1 i ½ miesiąca po porodzie i 1 miesiąca przed
                        porodem dziecka).
 
III.               W dniu 26.II.2011r. odbył się Bal Charytatywny pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza, we współpracy z Urzędem Miasta Nowego Sącza i Ośrodkiem Adopcyjno Opiekuńczym w Nowym Sączu. W Balu wzięło udział 80 gości. Akcja miała na celu promowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz pozyskanie środków na dofinansowanie Pielgrzymki Rodzin Zastępczych do Rzymu oraz na cele Statutowe Stowarzyszenia „Betlejem”.
 
IV.              W dniu 14.VII.2011roku odbył się „Letni Piknik Nowosądecki Rodzin Zastępczych” składający się z grilla, zabaw na świeżym powietrzu, na posesji Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 w Nowym Sączu ul. Zyndrama 17. Impreza z udziałem belgijskich skautów, którzy przedstawili sztukę teatralną w plenerze na motywach legendy „O smoku wawelskim”, w której wzięło udział 15 rodzin zastępczych.
 
V.                W 2011 roku na zaproszenie Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu – Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem” zostało zaproszone do udziału w III Zlocie Pojazdów Zabytkowych. Odbył się on w dniach 30 i 31.VII.2011r. na terenie Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu. Celem akcji było promowanie idei rodzicielstwa zastępczego połączonego z degustacją przetworów, smakołyków, ciast i chleba przygotowanych przez rodziny zastępcze. W trakcie imprezy odbyła się m.in. licytacja, pozyskane środki przeznaczono na wypoczynek letni dla dzieci z rodzin zastępczych na rok 2012.
 
VI.              W dniu 5.VIII.2011 roku złożono Wniosek dotyczący zmiany danych podmiotu, do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia Wydział XII gospodarczy KRS. Zmiana dotyczyła zarządu Stowarzyszenia.
 
 
Na miejsce Prezesa Stowarzyszenia „Betlejem” Pawła Polańskiego wpisano
– Pawła Dziedzica
V-ce Prezesa Stowarzyszenia „Betlejem” Antoniego Powałkę wpisano
Jolantę Piesiewicz – Miłek
Skarbnik Stowarzyszenia „Betlejem” – Henryk Tereszkiewicz, pozostał na swoim stanowisku
Jako Sekretarza Stowarzyszenia „Betlejem” wpisano – Halinę Stachurską
 
 
 
 
VII.           W okresie od 5.IX.2011 do 30.XI.2011 roku zorganizowano szkolenie pt. „Dialog Małżeński”, które objęło dwie grupy: rodzin zastępczych w ilości 7 małżeństw (14 osób) i rodzin adopcyjnych w ilości 6 małżeństw (12 osób). Ogółem zostały zrealizowane  24 godziny szkolenia dla każdej z grup (po 6 spotkań). Celem szkolenia było pogłębienie, udoskonalenie relacji małżeńskich, rozwijanie i wzmacnianie  komunikacji pomiędzy członkami rodziny a także przeciwdziałanie kryzysom małżeńskim.
VIII.         W dniach 25.IX.2011 do 2.X.2011 roku odbyła się Pielgrzymka Rodzin Zastępczych do Rzymu w której wzięło udział 49 osób.
IX.              W okresie od 17.IX.2011 do 19.XI.2011 roku zostały zorganizowane 40- godzinne warsztaty na terenie Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego w Nowym Sączu w zakresie „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” dla rodziców adopcyjnych. Miały one na celu poszerzenie kompetencji opiekuńczo  - wychowawczych i udzielenie wsparcia rodzinom adopcyjnym po orzeczeniu adopcji.
X.                  Rok 2011 Stowarzyszenie rozpoczęło bilansem ujemnym w wysokości :           -2740,95 zł.
            Na realizację projektów dotacja urzędu Miasta wynosiła:
              - Dom Obrony Życia -12 000 zł
              - Dialog małżeński - 6 933 zł
              - Szkoła dla rodziców – 7000
             Z  projektu Dom Obrony Życia wykorzystano  kwotę 4 733 zł    
             pozostałą kwotę zwrócono do Urzędu Miasta. Pozostałe projekty
             wykorzystano w całości.
             W wyniku przeprowadzonych akcji charytatywnych zgromadzono
             kwotę  24 693 zł, a ze składek członkowskich uzyskano kwotę 580 zł.
             Na częściowe pokrycie kosztów pielgrzymki rodzin zastępczych do 
             Rzymu wydano kwotę 13 800zł.
             Udzielono pomocy finansowej dla samotnej matki z Domu Obrony   
             Życia jako dofinansowanie leczenia jej dziecka metodą Vojty – 420zł
             Pozostałe koszty przeznaczono na obsługę księgową i administracyjną
             Na koncie Stowarzyszenia na dzień 31.12.2011r pozostała kwota to
             7585,73 zł.
XI.       Stowarzyszenie w roku 2011 nie prowadziło działalności gospodarczej,
            nie dokonywało zakupów nieruchomości ani  środków trwałych.