Rodzina zastępcza

Rodzina zastępcza jest przejściową formą opieki nad dzieckiem pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Sprawując osobistą opiekę nad dzieckiem , kieruje się jego dobrem.

W Polsce funkcjonują 4 formy opieki zastępczej:

 1. Rodzina zastępcza spokrewniona
 2. Rodzina zastępcza niezawodowa
 3. Rodzina zastępcza zawodowa ( w tym rodzina o charakterze pogotowia rodzinnego oraz rodzina specjalistyczna )
 4. Rodzinne domy dziecka

Do zadań rodziny zastępczej należy:

 • zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju fizycznego i intelektualnego adekwatnych do stanu zdrowia, potrzeb,
  możliwości oraz zainteresowań dziecka
 • współpraca z ośrodkiem opiekuńczym, organizatorem Pieczy Zastępczej, oraz MOPSem w zakresie przebiegu sprawowania pieczy zastępczej,
  oraz w przypadku wystąpienia trudności zdrowotnych, wychowawczych lub prawnych
 • dbałość o podtrzymywanie więzi z rodziną naturalną, jeżeli to nie narusza dobra dziecka

Rodziną zastępczą , może zostać małżeństwo lub osoba samotna, które spełniają następujące wymogi formalne:

 1. zamieszkują na terytorium RP
 2. w pełni korzystają z praw cywilnych i obywatelskich ( bez wyroku )
 3. posiadają stałe źródło dochodu
 4. nigdy nie byli zawieszeni ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej
 5. posiadają zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem
 6. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe , które umożliwiają dziecku zaspokojenie indywidualnych potrzeb w zakresie
  rozwoju emocjonalnego,edukacji, rozwoju zainteresowań i uzdolnień oraz wypoczynku.

Analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów dokonuje Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu. Kwalifikacji kandydatów na rodzinną formę opieki dokonuje Organizator Pieczy Zastępczej według określonych procedur.