Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin

Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin jest instytucją, która przede wszystkim odpowiada za organizowanie systemu rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Miasta Nowego Sącza, jak również prowadzi poradnictwo, mediacje oraz psychoterapię dla rodzin (lub członków rodzin) naturalnych zagrożonych rozpadem więzi rodzinnych i umieszczeniem dzieci poza środowiskiem tej rodziny.

Ponieważ dzieci w opiece zastępczej mają szczególne potrzeby, ze względu na traumy, których doświadczyły w swoim życiu, zadaniem OWTR jest znaleźć dla nich jak najlepszą opiekę w rodzinach zastępczych. Stąd też do zakresu działań należy po pierwsze prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnego domu dziecka. Następnie przeprowadzenie diagnozy kandydatów,przygotowanie ich do roli rodzica zastępczego (poprzez szkolenie) i zakwalifikowanie jeżeli kandydaci posiadają odpowiednie umiejętności.

Dodatkowo aby podnosić kwalifikacje oraz doskonalić umiejętności rodzin zastępczych OWTR organizuje w różnym zakresie (adekwatnie do potrzeb rodzin) szkolenia i warsztaty. Dokonuje również okresowej oceny funkcjonowania rodziny oraz oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka. Ocena ta pozwala określić szczególne potrzeby rodziny, ewentualnie trudne obszary do pracy, a co za tym idzie zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą. Wsparcie lub pomoc rodziny mogą uzyskać w Ośrodku Wsparcia i Terapii Rodzin w formie grup wsparcia, konsultacji rodzinnej lub indywidualnej, psychoterapii rodzinnej lub również indywidualnej, w zależności od potrzeb rodziny. OWTR jest placówką otwartą dla wszystkich rodzin z miasta Nowego Sącza, które chcą w atmosferze bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania skorzystać z pomocy, wsparcia i diagnozy  specjalistów. Ośrodek współpracuje również ze środowiskiem lokalnym i instytucjami pomocowymi, m. in. od 12 lat ze Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego „Betlejem”.